OBCHODNÍ PODMÍNKY  pro poskytování služeb 

obchodní společnosti Situace s r.o.   

se sídlem     Vysočanská 553/ 71, 190 00 Praha 9 – Prosek  

identifikační číslo:  06118569    

zapsané v obchodním rejstříku vedeném   u Městského soudu v Praze    , oddíl   c   , vložka    276464  

pro prodej služeb – konzultací  prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  aniekartarka.cz 

I. Výklad pojmů   

1) Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při poskytování služeb  poradenství klientům  , které poskytovatel nabízí na www.aniekartarka.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem služeb a klientem.
2) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.
3) Poskytovatel není plátcem DPH.
4) Uhrazením odměny se rozumí připsání odměny  na účet poskytovatele služby.   

II. Předmět smlouvy  

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout klientovi  poradenství, které si klient objednal a závazek klienta uhradit za tuto službu odměnu.    

III. Konzultace,  poradenství   

1) Konzultace, poradenství po telefonu  se objednává zaslanou definovanou cenou na webové stránce aniekartarka.cz/ konzultace na účet firmy  222986872/0600.
2) Smlouva o poskytnutí služeb je tímto uzavřena .

3) Odměna za telefonické poradenství je  splatná pouze předem  bankovním převodem za  sazbu, která je uvedena na webových stránkách poskytovatele.

4) Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození klienta . Obsah konzultace je důvěrný. 

5) Poradenství osobní  se objednává  telefonicky a  je provozováno  v sídle poskytovatele Vysočanská 553/71, Praha 9 – Prosek (pokud není dohodnuto jinak). U  klienta  , který v minulosti dohodnutou schůzku zrušil či přeobjednává se objednává na základě zaslané  ceny dle potřeb  na účet firmy  222986872/0600.
Smlouva o poskytnutí služeb je tímto uzavřena .

6) Konzultace začíná běžet v přesně domluvenou hodinu.

V případě, že klient nebude v domluvenou hodinu na místě, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. 

Pokud  klient konzultaci ruší nebo chce přeobjednat méně než 48 hodin před závazně  sjednanou dobou se zavazuje uhradit poskytovateli cenu objednané konzultace na účet. Pokud ji zaslal předem na účet –  propadá celá částka ve prospěch poskytovatele služby.

7) Odměna u stálého klienta za osobní konzultaci je splatná v hotovosti k rukám poskytovatelky po skočení konzultace. 

IV. CD meditační

  Od března 2018 do října 2019 jsem CD věnovala zdarma svým klientům. Pokud jej chcete reklamovat kontaktujte mě, prosím,  na elektronické adrese aniekartarka@seznam.cz. Poskytovatelka vydá spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel cd reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále poskytovatelka vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.

Od 1.11.2019 jej můžete získat pouze v eshopu Můj osud s.r.o. viz menu.

V.  Klient spotřebitel

1) Klient – spotřebitel je každý člověk, který uzavírá smlouvu s poskytovatelem služby dle těchto obchodních podmínek nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).
2) Spotřebitel si dle těchto obchodních podmínek může na www.aniekartarka.cz objednat konzultaci .
3) Spotřebitel požívá  těchto smluvních podmínek  a navíc se na něho vztahuje zákonná ochrana spotřebitele.

Spotřebitel má tedy tato práva:

  • Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele a v těchto obchodních podmínkách, případně telefonicky,  osobně. 
  • Právo odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, a to tak, že klient zašle poskytovatelce e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako poskytovatelkou a mojí osobou na straně druhé jako klientem.“ Po proběhlé konzultaci byly služby náležitě splněny.
  • Spotřebitel má právo službu reklamovat . Není možné reklamovat obsah konzultace, sdělení, radu jako takovou! Jedná se o poradenství a klient nese sám zodpovědnost, co s radou učiní. 
  • Máte-li  k  činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě  na elektronické adrese aniekartarka@seznam.cz. Poskytovatelka vydá spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel službu reklamoval, co je obsahem reklamace – čeho se klient domáhá a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále poskytovatelka vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.
  • Kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad Praha 9, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. 

     Pokud mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz . Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u poskytovatelky právo, které je předmětem sporu.

    Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 11. 2019.    

 Ochrana osobních údajů GDPR

Poskytovatel služeb Situace s.r.o. (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

jméno, příjmení
e-mailovou adresu
telefonní číslo
datum narození
Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy – rozbor věštecký, apod. pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu odhlásit.

Zpracování osobních údajů je prováděno prodávajícím tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

externí účetní;
subjekty podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy – tedy peněžní ústavy
Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese aniekartarka@seznam.cz

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jana Vorlíčková – jednatel společnosti