VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

Jana Vorlíčková - ochranná známka Anie kartářka

Vysočanská 553/ 71, 190 00 Praha 9 - Prosek

IČO: 87593637 

bankovní spojení: č.ú. 193666609/0600

(dále jen "Poskytovatel")

I. Rozsah, obsah, platnost a účinnost VOP

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují právní vztahy a nároky při smluvním vztahu, který vzniká při poskytování služeb Poskytovatele, jež nabízí na webových stránkách www.aniekartarka.cz a které jsou v těchto VOP blíže specifikovány.

2) Tyto VOP jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi Poskytovatelem služeb a fyzickou či právnickou osobou, která si předmětné služby u Poskytovatele objedná (FO či PO obojí dále společně jen "Klient").

II. Předmět smluvního vztahu a platební podmínky poskytnutí Služby

1) Předmětem smluvního vztahu je závazek Poskytovatele poskytnout Klientovi službu - konzultace a poradenství prezentované a blíže specifikované na webové stránce Poskytovatele https://www.aniekartarka.cz/ (dále jen "Služba"), kterou si Klient objednal níže uvedeným způsobem, a závazek Klienta uhradit Poskytovateli za tuto Službu sjednanou odměnu.

2) Poskytovatel na svých webových stránkách zveřejňuje nabídku konkrétních Služeb. Objednáním kterékoliv Služby Klientem způsobem, který je u každé Služby specifikován, dochází k uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem, která se řídí těmito VOP, tedy konkrétně:

 a) Telefonní konzultace

- Klient uhradí cenu dle zvolené  délky trvání Služby na bankovní účet Poskytovatele č.ú. 193666609/0600, VS: telefonní číslo Klienta, na které bude Služba poskytnuta, v poznámce k platbě Klient uvede křestní jméno a datum narození a rozmezí času nebo slovo IHNED, př. kdykoli.

- uhrazením ceny dochází k uzavření smlouvy a Poskytovatel se zavazuje Službu Klientovi poskytnout způsobem dle čl. III odst. 1 až 4 těchto VOP

3) Uhrazením ceny za poskytnutí Služby ze strany Klienta se rozumí připsání požadované finanční částky na účet Poskytovatele.

4) Poskytovatel není plátcem DPH.


III. Průběh poskytování služby - konzultace, výklad karet 

1) Telefonické  Konzultace probíhají v objednané délce a termínu po uhrazení ceny za požadovanou Službu ze strany Klienta. Klient je Poskytovatelem telefonicky kontaktován na jím uvedené tel. číslo ve zvolený čas uvedený v poznámce k platbě nebo do 3 dnů.

2) Nebude-li Klient zastižen (tj. proběhnou 2 pokusy o telefonát, přičemž hovory nebudou ze strany Klienta přijaty), bude na předmětné telefonní číslo zaslána SMS s pokyny, jak má Klient Poskytovatele kontaktovat za účelem domluvy o dalším postupu. Nevyužije-li Klient tohoto kontaktu do 14 dní od zaslání SMS, bude účtován 100% storno poplatek (tj. platba nebude vrácena).

Nebude-li z vážných důvodů na straně Klienta vyhovovat čas konzultace, dohodnou se s Poskytovatelem na pevném náhradním termínu. Nebude-li ani náhradní smluvený termín vyhovovat či nebude-li Klient v tomto termínu zastižen, bude účtován 100% storno poplatek (tj. platba nebude vrácena).

3) Poskytovatel má právo bez nároku na vrácení ceny za Službu ukončit poskytování telefonické konzultace s Klientem, který se chová nevhodně, vulgárně nebo je pod vlivem alkoholu či jiných omamných či psychotropních látek.

4) V případě nepředvídatelných okolností (vis maior, nemoc osoby poskytující Služby jménem Poskytovatele atp.) si Poskytovatel vyhrazuje právo poskytnutí Služby zrušit či, po dohodě s Klientem, přesunout na jiný termín. V případě zrušení poskytnutí Služby se Poskytovatel zavazuje Klientovi neprodleně (tj. do 5 pracovních dní) vrátit již uhrazenou cenu za poskytnutí Služby, a to bezhotovostně na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena.

5) Telefonická konzultace je poskytována výlučně na tuzemská telefonní čísla.


IV. Povaha poskytovaných Služeb

1) Klient bere na vědomí, že Služby Poskytovatele jsou konzultacemi vedoucími k poradenství a životnímu koučinku, které jsou založeny na ezoterice a spirituálních naukách, duchovních zákonech a cesty k Bohu. V rámci služeb mohou být využívány ezoterické pomůcky (výklad karet, diagnostika karmy atp.).

2) Služby a konzultace nenahrazuje odbornou lékařskou péči či jakoukoliv obdobnou zdravotnickou péči či metodu! Služby taktéž nenahrazují psychologické, finanční, daňové či právní poradenství. Služby jsou pouhým vodítkem pro vhled do Klientova problému z duchovního - spirituálního , ezoterického - mystického  a metafyzického hlediska.

3) Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození klienta. Obsah konzultace je důvěrný.

V. Reklamace a možnost odstoupení od smlouvy

1) Klient má nárok reklamovat Službu, která nebyla poskytnuta řádně a včas a v souladu se smlouvou, přičemž se tímto rozumí situace, kdy Služba neodpovídá specifikaci uvedené v těchto VOP a na webových stránkách Poskytovatele www.aniekartarka.cz/.  Zejména (nikoliv však výlučně) může být Klientem reklamováno:

- Klient nebyl po uzavření smlouvy kontaktován Poskytovatelem v termínech v těchto VOP uvedených

- Služba nebyla Poskytovatelem provedena v garantovaném popř. smluveném termínu

- Služba nebyla poskytnuta v podobě odpovídající jejímu popisu Poskytovatele

- Délka poskytnutí Služby neodpovídala objednané délce Služby

2) Není možné reklamovat obsah konzultace, sdělení či poskytnutou radu jako takovou! Tyto rady a sdělení jsou návodem ke zlepšení duchovní a životní cesty Klienta a Klient nese sám zodpovědnost, co s radou učiní.

3) Nelze reklamovat Službu, která nebyla řádně poskytnuta z důvodu na straně Klienta (zejména  opakované nezvednutí telefonu při sjednané telefonické schůzce, ukončení konzultace z důvodu nevhodnosti jeho chování, agresivity, či vlivu omamných či psychotropních látek apod.).

4) Poskytované Služby je možné Klientem reklamovat přednostně v průběhu jejich poskytování. Skryté vady lze reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich Klient dozvěděl. Vadu Služby lze reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí Služby. Klient zašle Poskytovateli písemné vytknutí vady (za písemné vytknutí se považuje též e-mail zaslaný na adresu aniekartarka@seznam.cz), v němž uvede své osobní údaje (jméno, datum narození, adresu trvalého bydliště), popis Služby, která byla/měla být poskytnuta (včetně termínu zaslání platby za Službu), popis vady Služby a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje (viz odst. 5 tohoto článku VOP).

5) Poskytovatel upozorňuje, že předmětem smlouvy není dodání zboží, ale poskytovaní služeb (poradenství a/nebo konzultací), které nelze vzhledem ke své povaze poté, co jsou poskytnuty, vrátit. V případě reklamace Služby má Klient nárok na:

- dodatečné poskytnutí Služby nebo na poskytnutí náhradní Služby, nebo

- přiměřenou slevu z ceny za Službu, nebo

- odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění Služby podstatným porušením smlouvy, vyskytuje-li se více vad, nebo je Služba vadná opakovaně) a současně

- náhradu za prokazatelně vynaložené oprávněné náklady spojené s reklamací či vadnou Službou

Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

6) Poskytovatel Klientovi zašle potvrzení o obdržení reklamace - tj. kdy Klient službu reklamoval, co je obsahem reklamace, čeho se Klient domáhá (jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

7) Poskytovatel má na vyřízení reklamace 30 dní. Poté zašle Klientovi písemný reklamační protokol - potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.

8) Není-li reklamace v dané lhůtě vyřízená, má Klient právo od smlouvy odstoupit.

9) Klient či Poskytovatel má právo odstoupit od již uzavřené smlouvy v těchto případech:

- Poruší-li druhá smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

- Bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

10) Je-li Klientem spotřebitel, má rovněž právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní od jejího uzavření, a to bez udání důvodu. Odstoupení lze provést tak, že Klient zašle poskytovateli přípis, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy.

Vzor odstoupení:

"Já, níže podepsaný jméno+příjmení, nar. dne DD.MM.RRRR, bytem adresa Klienta tímto odstupuji od smlouvy ze dne ............., která byla uzavřena mezi  poskytovatelem a mojí osobou na straně druhé jako klientem."

11) Odstoupení dle odst. 10 může být zasláno e-mailem na adresu aniekartarka@seznam.cz, nebo písemně (přičemž posledním dnem lhůty pro odstoupení musí být oznámení o odstoupení Poskytovateli odesláno). Přijetí odstoupení od smlouvy bude Poskytovatelem Klientovi potvrzeno ve stejné formě (emailem či písemně), v jaké bylo odstoupení učiněno.

12) Odstoupí-li Klient - spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Poskytovatel vrátí Klientovi - spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím tento Klient souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Poskytovatel může po Klientovi - spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených občanským zákoníkem.

13) Odstoupí-li Klient - spotřebitel od smlouvy a Poskytovatel s plněním Služby na základě Klientovy výslovné žádosti začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Klient poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění. V souladu s ustanovením § 1837, písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy, jestliže byly splněny s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel - poskytovatel mu před uzavřením smlouvy sdělil, že v takovém případě nemá nárok na odstoupení od smlouvy. Takový souhlas je Klientem explicitně udělován objednáním telefonické konzultace na termín dřívější, než je 14 denní lhůta či při službě IHNED (na což je u nabídky těchto Služeb výslovně upozorněn).

Odstoupit tedy nelze od Služby telefonické konzultace, byla-li již provedena, a od Služby písemné odpovědi na zaslanou otázku.

VI. Klient coby spotřebitel

1) Je-li Klientem fyzická osoba, je Klient v postavení spotřebitele požívajícím zvláštní právní ochrany (možnost odstoupení od smlouvy apod.). Není-li kterákoliv informace mající pro spotřebitele význam pro uzavření smlouvy obsažena v těchto VOP nebo na webových stránkách Poskytovatele www.aniekartarka.cz, může se obrátit mailem na Poskytovatele.

2) Kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad Praha 9, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce.

3) Pokud mezi Poskytovatelem a spotřebitelem coby Klientem dojde ke spotřebitelskému sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou , má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce -  Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz .

Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u Poskytovatele právo, které je předmětem sporu.

4) Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/

VII. Společná a závěrečná ustanovení

1) Má-li potenciální klient či Klient jakékoliv dotazy, které nejsou těmito VOP či webovými stránkami www.aniekartarka.cz zodpovězeny, může se s dotazem na povahu služby či jiným dotazem souvisejícím se smluvním vztahem obrátit na Poskytovatele prostřednictvím e-mailu aniekartarka@seznam.cz, přičemž mu bude zodpovězeno do 3 pracovních dní na e-mailovou adresu, z níž byl dotaz poslán.

2) Poskytovatel je oprávněn měnit a doplňovat tyto VOP. V případě změny VOP je Poskytovatel povinen uvést, od kdy platí nová verze. Na právní vztahy vzniklé před účinností nové verze VOP se užije jako závazná ta verze VOP, která platila v okamžiku vzniku právního vztahu.

3) V případě, že by některé ustanovení těchto VOP z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP nebo uzavřené smlouvy.

4) Právní vztahy mezi Klientem a Poskytovatelem se řídí českým právem.

Tyto VOP vstupují v platnost dne 1.11.2020 a nahrazují předchozí verzi všeobecných obchodních podmínek Poskytovatele ze dne 1. 11. 2019.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro duchovní školu

I. Rozsah, obsah, platnost a účinnost VOP

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují právní vztahy a nároky při smluvním vztahu, který vzniká při poskytování služeb Poskytovatele, jež nabízí na webových stránkách www.aniekartarka.cz a které jsou na daných webových stránkách a v těchto VOP blíže specifikovány.

2) Tyto VOP jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi Poskytovatelem služeb a fyzickou osobou, která si předmětné služby u Poskytovatele objedná (dále jen "Klient").

3) Z důvodu povahy poskytovaných služeb ryze osobního a duchovního charakteru není možné služby objednat právnickou osobou.

4) Poskytovatel je oprávněn měnit a doplňovat tyto VOP. V případě změny VOP je Poskytovatel povinen uvést, od kdy platí nová verze. Na právní vztahy vzniklé před účinností nové verze VOP se užije jako závazná ta verze VOP, která platila v okamžiku vzniku smluvního vztahu.

5) V případě, že by některé ustanovení těchto VOP z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP nebo uzavřené smlouvy.

6) Právní vztahy mezi Klientem a Poskytovatelem se řídí českým právem.

II. Předmět smluvního vztahu a platební podmínky poskytnutí Služby

1) Předmětem smluvního vztahu je závazek Poskytovatele poskytnout Klientovi službu prezentovaných a blíže specifikovaných na webové stránce Poskytovatele www.aniekartarka.cz (dále jen "Služba"), kterou si Klient objednal níže uvedeným způsobem, a závazek Klienta uhradit Poskytovateli za tuto Službu sjednanou odměnu a dodržovat povinnosti z této smlouvy a z těchto VOP vyplývající.

2) Poskytovatel na svých webových stránkách zveřejňuje nabídku Služby Duchovní škola. Služba spočívá ve vedení duchovního rozvoje Klienta poskytovaná v obsahu, rozsahu a způsobem dle čl. III a čl. IV těchto VOP

3) Smlouva o poskytnutí Služby za sjednanou odměnu mezi Poskytovatelem a Klientem, která se řídí těmito VOP, je uzavřena následovně:

a) Klient vyplní a odešle objednávkový formulář, jenž se nachází na webové stránce www.aniekartarka.cz, a současně

b) Klient uhradí cenu zvolené Služby na bankovní účet Poskytovatele č.ú. 193666609/0600, v poznámce k platbě Klient uvede příjmení a datum narození (aby mohlo dojít ke spárování platby) .

Kumulativním splněním odeslání objednávky dle písm. a), úhrady Služby dle písm. b) a akceptace Poskytovatele dochází k uzavření smlouvy a Poskytovatel se zavazuje Službu Klientovi poskytnout způsobem dle čl. III těchto VOP

4) Uhrazením ceny za poskytnutí Služby ze strany Klienta se rozumí připsání požadované finanční částky na účet Poskytovatele.

5) Platnost vyplněného objednávkového formuláře je 3 dny. Nebude-li v této lhůtě zaslána platba za Službu na účet Poskytovatele, je formulář stornován (a v případě pozdější platby je potřebné jej vyplnit a odeslat znovu)

6) Poskytovatel není plátcem DPH.

7) Poskytovatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu, tj. nezaslat akceptaci objednávky těm osobám, které v minulosti porušovaly pravidla při poskytování Služeb Poskytovatele (tj. zejména porušování čl. V těchto VOP) či při poskytování jiných služeb Poskytovatele nabízených a realizovaných skrze webové stránky www.aniekartarka.cz. Taktéž je vyhrazeno právo neuzavřít smlouvu s osobami, které v minulosti bez udání důvodu odstoupily od smlouvy (coby prevence proti spekulativnímu získávání obsahu autorských děl prezentovaných v rámci déletrvající Služby .). V takovém případě bude o tomto osoba vyrozuměna prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávkovém formuláři a uhrazená cena jí bude bezezbytku vrácena na bankovní účet, z něhož byla odeslána.

III. Průběh poskytování Služby " Duchovní škola" :

a) K zahájení Služby je zapotřebí uzavření smlouvy postupem stanoveným v čl. II odst. 3 těchto VOP. Po zaplacení vyplní Klient registraci přímo na webovém rozhraní aniekartarka.cz . Po zaregistrování dostane klient emailem potvrzení.

b) Na základě zaslaného emailu o registraci se Klient kdykoli přihlašuje na uzavřenou skupinu na Facebooku do zamčeného obsahu .

c) Nezaregistruje-li se Klient , považuje se Služba za využívanou. Poskytovatel za účelem odstranění případných dotazů a problémů technické či jakékoliv jiné povahy také může telefonicky kontaktovat Klienta. Tímto nejsou dotčeny možnosti ukončení smlouvy způsoby dle odst. VI této Smlouvy.

d) Služba je poskytována na období do 31.5.2023. 

d) V případě nepředvídatelných okolností (vis maior, nemoc osoby poskytující Služby jménem Poskytovatele atp.) si Poskytovatel vyhrazuje právo poskytnutí Služby zrušit či pozastavit. V případě zrušení poskytnutí Služby či její pozastavení na dobu delší než 6 týdnů se Poskytovatel zavazuje Klientovi neprodleně (tj. do 5 pracovních dní) vrátit poměrnou část ceny za tu část Služby, která nebyla poskytnuta, a to bezhotovostně na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena.

IV. Povaha a obsah poskytovaných Služeb

1) Klient bere na vědomí a výslovně uvádí, že souhlasí s tím, že Služby jsou vyjádřením osobních názorů a profesních zkušenostní, duchovních postojů a poznání osoby poskytující služby jménem Poskytovatele, které mají vést k poradenství a životnímu koučinku a které jsou založeny na ezoterice a spirituálních naukách, duchovnu a nabádání k pokoře a hledání cesty k Bohu.

2) Služby se nikdy nezaměřují na zdravotní diagnostiku (může se jednat pouze o "nápravu" duše z duchovního hlediska) a v žádném případě nenahrazují odbornou lékařskou péči či jakoukoliv obdobnou zdravotnickou péči či metodu! Služby taktéž nenahrazují psychologické, finanční, daňové či právní poradenství. Služby jsou pouhým vodítkem pro lepší kvalitu životu a duchovní obrodu - transformaci a poznání.

V. Pravidla pro klienty

1) Klient bere na vědomí, že se jedná o předávání učení a poselství konkrétní osoby!

b) Je zakázáno porušovat jakékoliv autorská práva - blíže viz čl. VII těchto VOP

2) Poskytovatel má právo bez nároku na vrácení ceny za Službu ukončit poskytování Služby Klientovi, který poruší zákaz dle písm. b) odst. 1 tohoto článku VOP.

VI. Reklamace a možnost odstoupení od smlouvy

1) Klient má nárok reklamovat Službu, která nebyla poskytnuta řádně a včas a v souladu se smlouvou, přičemž se tímto rozumí situace, kdy Služba neodpovídá specifikaci uvedené v těchto VOP a na webových stránkách Poskytovatele - Zejména (nikoliv však výlučně) může být Klientem reklamováno:

- Služba nebyla Poskytovatelem provedena v uvedeném rozsahu

- Služba nebyla poskytnuta v nabízené kvalitě, tj. podobě odpovídající jejímu popisu Poskytovatele

- Délka poskytnutí Služby neodpovídala objednané délce Služby

2) Není možné reklamovat obsah sdělení či poskytnuté rady prostřednictvím autorských článků, textů a/nebo videí! Tyto rady a sdělení jsou návodem ke zlepšení duchovní cesty Klienta a Klient nese sám zodpovědnost, co s radou učiní.

3) Nelze reklamovat Službu, která nebyla řádně poskytnuta z důvodu na straně Klienta (zejména ukončení Služby z důvodů uvedených v čl. V odst.2 těchto VOP).

4) Poskytované Služby je možné Klientem reklamovat přednostně v průběhu jejich poskytování. Skryté vady lze reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich Klient dozvěděl. Vadu Služby lze reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí Služby. Klient zašle Poskytovateli písemné vytknutí vady (za písemné vytknutí se považuje též e-mail zaslaný na adresu aniekartarka@seznam.cz), v němž uvede své osobní údaje (jméno, datum narození, adresu trvalého bydliště), popis Služby, která byla/měla být poskytnuta (včetně data uzavření smlouvy ), popis vady Služby a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje (viz odst. 5 tohoto článku VOP).

5) Poskytovatel upozorňuje, že předmětem smlouvy není dodání zboží, ale poskytovaní služeb (poradenství, online sebevzdělávání, účast na interaktivních projektech), které nelze vzhledem ke své povaze poté, co jsou poskytnuty, vrátit. V případě oprávněné reklamace Služby má Klient nárok na:

- dodatečné poskytnutí Služby nebo na poskytnutí náhradní Služby, nebo

- přiměřenou slevu z ceny za Službu, nebo

- odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění Služby podstatným porušením smlouvy, vyskytuje-li se více vad, nebo je Služba vadná opakovaně)

Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

6) V případě oprávněné reklamace má Klient též nárok na náhradu za prokazatelně vynaložené oprávněné náklady spojené s reklamací či vadnou Službou.

7) Poskytovatel Klientovi zašle potvrzení o obdržení reklamace - tj. kdy Klient službu reklamoval, co je obsahem reklamace, čeho se Klient domáhá (jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

8) Poskytovatel má na vyřízení reklamace 30 dní. Poté zašle Klientovi písemný reklamační protokol - potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.

9) Není-li reklamace v dané lhůtě vyřízená, má Klient právo od smlouvy odstoupit.

10) Klient či Poskytovatel má právo odstoupit od již uzavřené smlouvy v těchto případech:

- Poruší-li druhá smluvní strana smlouvu podstatným způsobem. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

- Bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

11) Klient coby spotřebitel má rovněž právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní od jejího uzavření, a to bez udání důvodu. Odstoupení lze provést tak, že Klient zašle poskytovateli přípis, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy.

Vzor odstoupení:

"Já, níže podepsaný jméno+příjmení, nar. dne DD.MM.RRRR, bytem - adresa Klienta -tímto odstupuji od smlouvy ze dne ............., která byla uzavřena mezi poskytovatelem a mojí osobou na straně druhé jako klientem."

12) Odstoupení dle odst. 11 může být zasláno e-mailem na adresu aniekartarka@seznam.cz, nebo písemně na adresu sídla Poskytovatele (přičemž posledním dnem lhůty pro odstoupení musí být oznámení o odstoupení Poskytovateli odesláno). Přijetí odstoupení od smlouvy bude Poskytovatelem Klientovi potvrzeno ve stejné formě (emailem či písemně), v jaké bylo odstoupení učiněno.

13) Odstoupí-li Klient od smlouvy, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Poskytovatel vrátí Klientovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím tento Klient souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

14) V případě Služby Duchovní skupina je Klient oprávněn zvolit možnost "IHNED" v objednávkovém formuláři, čímž dává Poskytovateli výslovný pokyn, aby poskytl Službu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li přesto Klient v dané 14 denní lhůtě od smlouvy, uhradí Poskytovatel v souladu s ustanovením § 1834 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

VII. Klient coby spotřebitel

1) Klient je v postavení spotřebitele požívajícím zvláštní právní ochrany (možnost odstoupení od smlouvy dle čl. VI odst. 11 VOP apod.). Není-li kterákoliv informace mající pro spotřebitele význam pro uzavření smlouvy obsažena v těchto VOP nebo na webových stránkách Poskytovatele www.aniekartarka.cz, může se obrátit mailem na adresu aniekartarka@seznam.cz či písemně na adresu sídla Poskytovatele. přičemž mu bude zodpovězeno do 3 pracovních dní na e-mailovou/korespondenční adresu, z níž byl dotaz poslán.

2) Kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad Praha 9, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce.

3) Pokud mezi Poskytovatelem a Klientem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Klient právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz . Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy Klient uplatnil u Poskytovatele právo, které je předmětem sporu.

4) Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/