VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

Jana Vorlíčková - ochranná známka Anie kartářka

Vysočanská 553/ 71, 190 00 Praha 9 

Datová schránka : wfqjt46 

IČO: 87593637 

bankovní spojení: č.ú. 193666609/0600      (dále jen "Poskytovatel")

I. Rozsah, obsah, platnost a účinnost VOP

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují právní vztahy a nároky při smluvním vztahu, který vzniká při poskytování služeb Poskytovatele, jež nabízí na webových stránkách www.aniekartarka.cz a které jsou v těchto VOP blíže specifikovány.

2) Tyto VOP jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi Poskytovatelem služeb a fyzickou či právnickou osobou, která si předmětné služby u Poskytovatele objedná (FO či PO obojí dále společně jen "Klient").

II. Předmět smluvního vztahu a platební podmínky poskytnutí Služby

1) Předmětem smluvního vztahu je závazek Poskytovatele poskytnout Klientovi službu - konzultace a poradenství prezentované a blíže specifikované na webové stránce Poskytovatele https://www.aniekartarka.cz/ (dále jen "Služba"), kterou si Klient objednal níže uvedeným způsobem, a závazek Klienta uhradit Poskytovateli za tuto Službu sjednanou odměnu.

2) Poskytovatel na svých webových stránkách zveřejňuje nabídku konkrétních Služeb. Objednáním kterékoliv Služby Klientem způsobem, který je u každé Služby specifikován, dochází k uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem, která se řídí těmito VOP, tedy konkrétně:

 - Klient uhradí cenu dle zvolené  délky trvání Služby na bankovní účet Poskytovatele č.ú. 193666609/0600, VS: telefonní číslo Klienta, na které bude Služba poskytnuta, v poznámce k platbě Klient uvede křestní jméno a datum narození 

- uhrazením ceny dochází k uzavření smlouvy a Poskytovatel se zavazuje Službu Klientovi poskytnout způsobem dle čl. III odst. 1 až 5 těchto VOP

4) Poskytovatel není plátcem DPH. 

III. Průběh poskytování služby - konzultace, výklad karet 

1) Telefonické  Konzultace probíhají v objednané délce a termínu po uhrazení ceny za požadovanou Službu ze strany Klienta. Klient je Poskytovatelem telefonicky kontaktován na jím uvedené tel. číslo dle pořadníku 1 - 3 dny před konzultací  .

2) Nebude-li Klient zastižen (tj. proběhnou 2 pokusy o telefonát, přičemž hovory nebudou ze strany Klienta přijaty), bude na předmětné telefonní číslo zaslána SMS . Nevyužije-li Klient tohoto kontaktu do 14 dní od zaslání SMS, bude účtován 100% storno poplatek (tj. platba nebude vrácena).

3) Smluvený čas  konzultace se stává závazným prostřednictvím telefonu, ev. po e-mailu.

Ruší-li klient čas konzultace méně než 24 hodin před domluveným termínem nebo není dostupný na domluveném kontaktu ve sjednaném čase konzultace , je účtován 100%  stornopoplatek.

Potřebuje -li klient změnit čas konzultace více než 24 hodin předem ,  pak tak učiní výhradně emailem. Poskytovatel nabídne další  termín.  

V případě, že klient zruší  i tento náhradní termín a to kdykoli nebude-li Klient v tomto termínu zastižen, bude účtován 100% storno poplatek (tj. platba nebude vrácena).

4) Poskytovatel má právo bez nároku na vrácení ceny za Službu ukončit poskytování telefonické konzultace s Klientem, který se chová nevhodně, vulgárně nebo je pod vlivem alkoholu či jiných omamných či psychotropních látek.

5) V případě nepředvídatelných okolností (vis maior, nemoc osoby poskytující Služby jménem Poskytovatele atp.) si Poskytovatel vyhrazuje právo poskytnutí Služby zrušit či, po dohodě s Klientem, přesunout na jiný termín. V případě zrušení poskytnutí Služby se Poskytovatel zavazuje Klientovi neprodleně (tj. do 5 pracovních dní) vrátit již uhrazenou cenu za poskytnutí Služby, a to bezhotovostně na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena.

6) Telefonická konzultace je poskytována výlučně na tuzemská telefonní čísla. Platby v cizí měně se nepřijímají.

IV. Povaha poskytovaných Služeb

1) Klient bere na vědomí, že Služby Poskytovatele jsou konzultacemi vedoucími k poradenství a životnímu koučinku, které jsou založeny na ezoterice a spirituálních naukách, duchovních zákonech a cesty k Bohu. V rámci služeb mohou být využívány ezoterické pomůcky (výklad karet, diagnostika karmy atp.).

2) Služby a konzultace nenahrazuje odbornou lékařskou péči či jakoukoliv obdobnou zdravotnickou péči či metodu! Služby taktéž nenahrazují psychologické, finanční, daňové či právní poradenství. Služby jsou pouhým vodítkem pro vhled do Klientova problému z duchovního - spirituálního , ezoterického - mystického  a metafyzického hlediska.

3) Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození klienta. Obsah konzultace je důvěrný.

V. Reklamace a možnost odstoupení od smlouvy

1) Klient má nárok reklamovat Službu, která nebyla poskytnuta řádně a včas a v souladu se smlouvou, přičemž se tímto rozumí situace, kdy Služba neodpovídá specifikaci uvedené v těchto VOP a na webových stránkách Poskytovatele www.aniekartarka.cz/.  Zejména (nikoliv však výlučně) může být Klientem reklamováno:

- Klient nebyl po uzavření smlouvy kontaktován Poskytovatelem v termínech určených u jednotlivých služeb - čekací doba, expres do 48 hodin, apod.  uvedených přímo na webu.

- Služba nebyla Poskytovatelem provedena v garantovaném popř. smluveném termínu

- Služba nebyla poskytnuta v podobě odpovídající jejímu popisu Poskytovatele

- Délka poskytnutí Služby neodpovídala objednané délce Služby

2) Není možné reklamovat obsah konzultace, sdělení či poskytnutou radu jako takovou! Tyto rady a sdělení jsou návodem ke zlepšení duchovní a životní cesty Klienta a Klient nese sám zodpovědnost, co s radou učiní.

3) Nelze reklamovat Službu, která nebyla řádně poskytnuta z důvodu na straně Klienta (zejména  opakované nezvednutí telefonu při sjednané telefonické schůzce, ukončení konzultace z důvodu nevhodnosti jeho chování, agresivity, či vlivu omamných či psychotropních látek apod.).

4) Poskytované Služby je možné Klientem reklamovat přednostně v průběhu jejich poskytování. Skryté vady lze reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich Klient dozvěděl. Vadu Služby lze reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí Služby. Klient zašle Poskytovateli písemné vytknutí vady (za písemné vytknutí se považuje též e-mail zaslaný na adresu aniekartarka@seznam.cz), v němž uvede své osobní údaje (jméno, datum narození, adresu trvalého bydliště), popis Služby, která byla/měla být poskytnuta (včetně termínu zaslání platby za Službu), popis vady Služby a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje (viz odst. 5 tohoto článku VOP).

5) Poskytovatel upozorňuje, že předmětem smlouvy není dodání zboží, ale poskytovaní služeb (poradenství a/nebo konzultací), které nelze vzhledem ke své povaze poté, co jsou poskytnuty, vrátit. V případě reklamace Služby má Klient nárok na:

- dodatečné poskytnutí Služby nebo na poskytnutí náhradní Služby, nebo

- přiměřenou slevu z ceny za Službu, nebo

- odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění Služby podstatným porušením smlouvy, vyskytuje-li se více vad, nebo je Služba vadná opakovaně) a současně

- náhradu za prokazatelně vynaložené oprávněné náklady spojené s reklamací či vadnou Službou

Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

6) Poskytovatel Klientovi zašle potvrzení o obdržení reklamace - tj. kdy Klient službu reklamoval, co je obsahem reklamace, čeho se Klient domáhá (jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

7) Poskytovatel má na vyřízení reklamace 30 dní. Poté zašle Klientovi písemný reklamační protokol - potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.

8) Není-li reklamace v dané lhůtě vyřízená, má Klient právo od smlouvy odstoupit.

9) Klient či Poskytovatel má právo odstoupit od již uzavřené smlouvy v těchto případech:

- Poruší-li druhá smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

- Bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

10) Je-li Klientem spotřebitel, má rovněž právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní od jejího uzavření, a to bez udání důvodu. Odstoupení lze provést tak, že Klient zašle poskytovateli přípis, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy.

Vzor odstoupení:

"Já, níže podepsaný jméno + příjmení, nar. dne DD.MM.RRRR, bytem adresa Klienta tímto odstupuji od smlouvy ze dne ............., která byla uzavřena mezi  poskytovatelem a mojí osobou na straně druhé jako klientem. Prosím vrátit částku xy Kč na moje číslo účtu xy / xy "

11) Odstoupení dle odst. 10 může být zasláno e-mailem na adresu aniekartarka@seznam.cz, nebo písemně (přičemž posledním dnem lhůty pro odstoupení musí být oznámení o odstoupení Poskytovateli odesláno). Přijetí odstoupení od smlouvy bude Poskytovatelem Klientovi potvrzeno ve stejné formě (emailem či písemně), v jaké bylo odstoupení učiněno.

12) Odstoupí-li Klient - spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Poskytovatel vrátí Klientovi - spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím tento Klient souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Poskytovatel může po Klientovi - spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených občanským zákoníkem.

13) Odstoupí-li Klient - spotřebitel od smlouvy a Poskytovatel s plněním Služby na základě Klientovy výslovné žádosti začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Klient poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění. V souladu s ustanovením § 1837, písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy, jestliže byly splněny s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel - poskytovatel mu před uzavřením smlouvy sdělil, že v takovém případě nemá nárok na odstoupení od smlouvy. Takový souhlas je Klientem explicitně udělován objednáním telefonické konzultace na termín dřívější, než je 14 denní lhůta či při službě IHNED (na což je u nabídky těchto Služeb výslovně upozorněn).

Odstoupit tedy nelze od Služby telefonické konzultace, byla-li již provedena.

https://www.coi.cz/novela-zakona-o-ochrane-spotrebitele/

VI. Klient coby spotřebitel

1) Je-li Klientem fyzická osoba, je Klient v postavení spotřebitele požívajícím zvláštní právní ochrany (možnost odstoupení od smlouvy apod.). Není-li kterákoliv informace mající pro spotřebitele význam pro uzavření smlouvy obsažena v těchto VOP nebo na webových stránkách Poskytovatele www.aniekartarka.cz, může se obrátit mailem na Poskytovatele.

2) Kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad Praha 9, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce.

3) Pokud mezi Poskytovatelem a spotřebitelem coby Klientem dojde ke spotřebitelskému sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou , má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce -  Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz,  Web: adr.coi.cz .

Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u Poskytovatele právo, které je předmětem sporu.

4) Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

VII. Společná a závěrečná ustanovení

1) Má-li potenciální klient či Klient jakékoliv dotazy, které nejsou těmito VOP či webovými stránkami www.aniekartarka.cz zodpovězeny, může se s dotazem na povahu služby či jiným dotazem souvisejícím se smluvním vztahem obrátit na Poskytovatele prostřednictvím e-mailu aniekartarka@seznam.cz, přičemž mu bude zodpovězeno do 10 pracovních dní na e-mailovou adresu, z níž byl dotaz poslán.

2) Poskytovatel je oprávněn měnit a doplňovat tyto VOP. V případě změny VOP je Poskytovatel povinen uvést, od kdy platí nová verze. Na právní vztahy vzniklé před účinností nové verze VOP se užije jako závazná ta verze VOP, která platila v okamžiku vzniku právního vztahu.

3) V případě, že by některé ustanovení těchto VOP z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP nebo uzavřené smlouvy.

4) Právní vztahy mezi Klientem a Poskytovatelem se řídí českým právem.

Tyto VOP vstupují v platnost dne 1.1.2023 a nahrazují předchozí verzi všeobecných obchodních podmínek Poskytovatele ze dne 1. 11. 2020.


Všeobecné obchodní podmínky pro duchovní skupinu

Duchovní skupina je služba spočívající ve vedení duchovního a osobní rozvoje Klienta .

Smlouva o poskytnutí Služby za sjednanou odměnu mezi Poskytovatelem a Klientem, která se řídí těmito VOP, je uzavřena následovně:

a) Klient vyplní a odešle objednávkový formulář, jenž se nachází na webové stránce www.aniekartarka.cz, a současně

b) Klient uhradí cenu zvolené Služby na bankovní účet Poskytovatele č.ú. 193666609/0600, VS telefonní číslo, v poznámce k platbě Klient uvede příjmení (aby mohlo dojít ke spárování platby) a současně

c) Poskytovatel zašle akceptaci objednávky, tj. přístupové údaje k zahájení Služby, a to do 48 hod (počítáno v pracovních dnech) od splnění a) a b) .

Kumulativním splněním odeslání objednávky dle písm. a), úhrady Služby dle písm. b) a akceptace dle písm. c) dochází k uzavření smlouvy a Poskytovatel se zavazuje Službu Klientovi poskytnout .

4) Uhrazením ceny za poskytnutí Služby ze strany Klienta se rozumí připsání požadované finanční částky na účet Poskytovatele, č.ú. 193666609/0600.

5) Platnost vyplněného objednávkového formuláře jsou 3 dni. Nebude-li v této lhůtě zaslána platba za Službu na účet Poskytovatele, je formulář stornován (a v případě pozdější platby je potřebné jej vyplnit a odeslat znovu).

6) Poskytovatel není plátcem DPH.

7) Poskytovatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu, tj. nezaslat akceptaci objednávky těm osobám, které v minulosti porušovaly pravidla při poskytování Služeb Poskytovatele či při poskytování jiných služeb Poskytovatele nabízených a realizovaných skrze webové stránky www.aniekartarka.cz.

Taktéž je vyhrazeno právo neuzavřít smlouvu s osobami, které v minulosti bez udání důvodu odstoupily od smlouvy (coby prevence proti spekulativnímu získávání obsahu autorských děl prezentovaných v rámci déletrvající Služby ). V takovém případě bude o tomto osoba vyrozuměna prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávkovém formuláři a uhrazená cena jí bude bezezbytku vrácena na bankovní účet, z něhož byla odeslána.

Průběh poskytování Služby Duchovní skupina:

a) K zahájení Služby je zapotřebí uzavření smlouvy postupem stanoveným v předešlém textu. - tj. Klientovi budou zaslány na e-mailovou adresu zadanou v objednávkovém formuláři pokyny zapojení se do uzavřené facebookové skupiny, kde bude tato Služba poskytována.

b) Na základě zaslaných pokynů Klient zažádá ze svého facebookového profilu o vstup do skupiny vyspecifikované v těchto pokynech. V případě výslovného pokynu Klienta k zahájení služby před dobou k odstoupení od smlouvy zaškrtnutím pole IHNED v objednávkovém formuláři, bude povolen vstup do facebookové skupiny bez zbytečného odkladu . Nedá-li Klient tento výslovný pokyn, bude mu přístup povolen až po 14 dnech ode dne uzavření smlouvy.

c) Nesplní-li Klient do 14 dnů od uzavření smlouvy pokyny – nezažádá o vstup do 14 dnů – tedy nebude možné mu povolit přístup do předmětné facebookové skupiny, bude mu zaslán upomínkový e-mail nebo bude kontaktován telefonicky.

Nebude-li ani přesto možnost vstoupit využita, Klient do facebookové skupiny nepřistoupí - tedy o vstup do facebookové skupiny ze strany Klienta není zažádáno, považuje se Služba za využívanou.

d) Služba je poskytována na období 6 měsíců. tj- do 3.3.2024. Před uplynutím tohoto období je Klient Poskytovatelem informován prostřednictvím e-mailu a/nebo sms o možnosti Službu prodloužit. Nevyužije-li tuto možnost, je mu přístup do facebookové skupiny po uplynutí doby odebrán.

e) V případě nepředvídatelných okolností (vis maior, nemoc osoby poskytující Služby jménem Poskytovatele atp.) si Poskytovatel vyhrazuje právo poskytnutí Služby zrušit či pozastavit. V případě zrušení poskytnutí Služby či její pozastavení na dobu delší než 6 týdnů se Poskytovatel zavazuje Klientovi neprodleně (tj. do 5 pracovních dní) vrátit poměrnou část ceny za tu část Služby, která nebyla poskytnuta, a to bezhotovostně na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena.

Povaha a obsah poskytovaných Služeb

1) Klient bere na vědomí a výslovně uvádí, že souhlasí s tím, že Služby jsou vyjádřením osobních názorů a duchovních postojů osoby poskytující služby jménem Poskytovatele, které mají vést k poradenství a životnímu koučinku a které jsou založeny na ezoterice a spirituálních naukách, duchovnu a nabádání k pokoře a hledání cesty k sobě a k Bohu.

2) Služby se nikdy nezaměřují na zdravotní diagnostiku (může se jednat pouze o "nápravu" duše z duchovního hlediska) a v žádném případě nenahrazují odbornou lékařskou péči či jakoukoliv obdobnou zdravotnickou péči či metodu! Služby taktéž nenahrazují psychologické, finanční, daňové či právní poradenství. Služby jsou pouhým vodítkem pro duchovnější život.

3) Služba Duchovní skupina je charakterizována jako:

a) Účast na projektu – uzavřené skupině fyzických osob nacházejících se na sociální síti Facebook

b) Klientovi jsou po omezenou dobu (tj. každý vždy max. 30 dnů) zpřístupňovány jednotlivé autorské články, videa duchovního a spirituálního charakteru v počtu min. 20 měsíčně obsahující životní poselství, modlitby, prezentace duchovních zákonů, praktické zkušenosti z dané oblasti, názory autora na aktuální dění a další témata .

c) Klient má možnost diskutovat s ostatními klienty i s autorem statusů ohledně všech výše uvedených tématech a tak se interaktivní formou sebevzdělávat v duchovní sféře Pravidla chování Klienta v uzavřené skupině

Pravidla chování Klienta v uzavřené skupině

Klient se zavazuje, že bude dodržovat pravidla, tedy zejména:

a) Je zakázáno užívat v diskuzích vulgarismy, urážky prezentovaných názorů autora či třetích osob . Klient bere na vědomí, že se jedná o předávání učení a poselství konkrétní osoby! Má-li jiný názor na duchovní vedení či cestu, může vést o dané věci mírumilovnou debatu, není to však důvod k urážkám, obviňování či jiné dehonestaci kohokoliv jiného ve skupině

b) Je zakázáno porušovat jakékoliv autorská práva –

c) Je zakázáno v rámci hromadných diskuzí a/nebo skrze kontaktování dalších účastníků požívajících Službu přímo či nepřímo propagovat a/nebo nabízet vlastní služby či zboží nebo si dělat jakoukoliv reklamu (ať již ve sféře duchovna či jakýchkoliv jiných služeb či výrobků).

Poskytovatel má právo bez nároku na vrácení ceny za Službu ukončit poskytování Služby Klientovi, který opakovaně porušuje závazky dle písm. a), nebo poruší zákaz dle písm. b) či c) odst. 1 tohoto článku VOP.

Reklamace a možnost odstoupení od smlouvy

1) Klient má nárok reklamovat Službu, která nebyla poskytnuta řádně a včas a v souladu se smlouvou, přičemž se tímto rozumí situace, kdy Služba neodpovídá specifikaci uvedené v těchto VOP a na webových stránkách Poskytovatele https://www.aniekartarka.cz/seminare-duchovni-skupina/

 Zejména (nikoliv však výlučně) může být Klientem reklamováno:

- Služba nebyla Poskytovatelem provedena v uvedeném rozsahu

- Služba nebyla poskytnuta v nabízené kvalitě, tj. v podobě odpovídající jejímu popisu Poskytovatele

- Délka poskytnutí Služby neodpovídala objednané délce Služby

2) Není možné reklamovat obsah sdělení či poskytnuté rady prostřednictvím autorských článků, textů a/nebo videí! Tyto rady a sdělení jsou návodem ke zlepšení duchovní cesty Klienta a Klient nese sám zodpovědnost, co s radou učiní.

3) Nelze reklamovat Službu, která nebyla řádně poskytnuta z důvodu na straně Klienta

4) Poskytované Služby je možné Klientem reklamovat přednostně v průběhu jejich poskytování. Skryté vady lze reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich Klient dozvěděl. Vadu Služby lze reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí Služby. Klient zašle Poskytovateli písemné vytknutí vady (za písemné vytknutí se považuje  e-mail zaslaný na adresu aniekartarka@seznam.cz), v němž uvede své osobní údaje (jméno, datum narození, adresu trvalého bydliště), popis Služby, která byla/měla být poskytnuta (včetně data uzavření smlouvy zaslání platby za Službu), popis vady Služby a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

5) Poskytovatel upozorňuje, že předmětem smlouvy není dodání zboží, ale poskytovaní služeb (poradenství, online sebevzdělávání, účast na interaktivních projektech), které nelze vzhledem ke své povaze poté, co jsou poskytnuty, vrátit. V případě oprávněné reklamace Služby má Klient nárok na:

- dodatečné poskytnutí Služby nebo na poskytnutí náhradní Služby, nebo

- přiměřenou slevu z ceny za Službu, nebo

- odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění Služby podstatným porušením smlouvy, vyskytuje-li se více vad, nebo je Služba vadná opakovaně) 

Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

6) V případě oprávněné reklamace má Klient též nárok na náhradu za prokazatelně vynaložené oprávněné náklady spojené s reklamací či vadnou Službou.

7) Poskytovatel Klientovi zašle potvrzení o obdržení reklamace – tj. kdy Klient službu reklamoval, co je obsahem reklamace, čeho se Klient domáhá (jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

8) Poskytovatel má na vyřízení reklamace 30 dní. Poté zašle Klientovi písemný reklamační protokol - potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.

9) Není-li reklamace v dané lhůtě vyřízená, má Klient právo od smlouvy odstoupit.

10) Klient či Poskytovatel má právo odstoupit od již uzavřené smlouvy v těchto případech:

- Poruší-li druhá smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

- Bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

11) Klient coby spotřebitel má rovněž právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní od jejího uzavření, a to bez udání důvodu. Odstoupení lze provést tak, že Klient zašle poskytovateli přípis, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy.

12) Odstoupení dle odst. 11 může být zasláno e-mailem na adresu aniekartarka@seznam.cz, nebo písemně na adresu sídla Poskytovatele (přičemž posledním dnem lhůty pro odstoupení musí být oznámení o odstoupení Poskytovateli odesláno). Přijetí odstoupení od smlouvy bude Poskytovatelem Klientovi potvrzeno ve stejné formě (emailem či písemně), v jaké bylo odstoupení učiněno.

13) Odstoupí-li Klient od smlouvy, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Poskytovatel vrátí Klientovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím tento Klient souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

14) V případě Služby Duchovní skupina je Klient oprávněn zvolit možnost "IHNED" v objednávkovém formuláři, čímž dává Poskytovateli výslovný pokyn, aby poskytl Službu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li přesto Klient v dané 14 denní lhůtě od smlouvy, uhradí mi Poskytovatel v souladu s ustanovením § 1834 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že i během krátkého okamžiku (tj. v době mezi přistoupením do facebookové skupiny a odstoupením od smlouvy) získává Klient přístup k dříve uveřejněným statusům i diskuzím, činí poměrná část sjednané ceny 1.000,- Kč.

Práva vyplývající z duševního vlastnictví

1) Klient uzavřením smlouvy a souhlasem s těmito VOP potvrzuje a činí nesporným, že veškeré textové či audiovizuální materiály, ke kterým obdrží při poskytování Služby přístup, jsou výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti fyzické osoby a splňují tak znaky autorského díla.

2) Autorem všech autorských děl dle odst. 1 tohoto článku je Jana Vorlíčková vystupující pod pseudonymem Anie kartářka (přičemž toto slovní spojení je chráněno ochrannou známkou) a Poskytovatel je výhradním nositelem licence k těmto dílům.

3) Klientovi je uzavřením smlouvy poskytnuto pouze právo se s autorským dílem seznámit (tj. přečíst si ho popřípadě shlédnout audiovizuální dílo), jakékoliv jiné užití se přísně zakazuje, zejména pak není dovoleno:

a) Dílo či jakoukoliv jeho část kopírovat a šířit, a to slovem, písmem, audio či audiovizuálním živým přenosem, audio či audiovizuálním záznamem, a to jak osobně, tak ve veřejných či neveřejných sdělovacích prostředcích

b) Do díla jakkoliv zasahovat, činit z něj výňatky, do díla cokoliv doplňovat, kompilovat či jej jinak měnit, zakomponovat dílo do díla jiného

c) Vydávat se za autora díla či jeho výňatku či pozměněné podoby

d) Jakkoliv jinak dílo užít bez předchozí písemně udělené licence/podlicence autora či Poskytovatele

4) Poskytovatel důrazně upozorňuje, že v případě porušení autorských práv je oprávněn vůči dané osobě použít veškeré prostředky civilního práva (žaloba na uplatnění práv z duševního vlastnictví) i trestního práva (trestní oznámení na důvodné podezření ze spáchání trestného činu porušení autorského práva)

Tyto VOP vstupují v platnost dne 24.8.2023