GDPR - zásady zpracování osobních údajů


INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. PREAMBULE

1. Tato informace slouží pro všechny fyzické osoby, které coby klienti (objednatelé služby) předávají své osobní údaje (dále jen "Osobní údaje") ke zpracování a uchování poskytovateli Janě Vorlíčkové se sídlem Vysočanská 553/71, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO 87593637, coby správcem osobních údajů.

2. Požadavek na sdělení Osobních údajů, jejich uchování, zpracovávání či předávání třetím osobám jakož i ochrana Osobních údajů se ze strany Společnosti provádí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jen "GDPR").

II. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ

1. Společnost požaduje, uchovává a zpracovává pouze Osobní údaje, které jsou nutné pro řádný výkon své činnosti. Poskytnutí Osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy. Dle povahy služby může být zpracováno zejména: jméno a příjmení klienta, datum narození, bydliště (město nikoliv přesná adresa), číslo bankovního účtu, e-mail, telefon, přezdívka na sociálních sítích, IP adresa.

2. Osobní údaje Společnost uchovává a zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených zákonných titulů:

- plnění závazků Společnosti coby poskytovatele služby klientovi vyplývajících z uzavřené smlouvy (zákonný titul: plnění závazků ze smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)

- splnění zákonné povinnosti Společnosti vůči správním orgánům zejména v rámci daňových norem (zákonný titul: plnění zákonné povinnosti správce osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR)

3. V případě, že bude Společnost užívat Osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v odst. 2, neprodleně poskytne subjektu osobních údajů informaci o tomto jiném účelu a další nezbytné informace, popřípadě si od subjektu osobních údajů předem vyžádá souhlas k takovému užití, není-li účel tohoto užití na základě jiného zákonného titulu Společnosti coby správce osobních údajů.

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty těmto třetím osobám:

- externí účetní společnosti

- správním orgánům v rámci plnění zákonných povinností Společnosti coby daňového subjektu (v případě kontroly ze strany těchto správních úřadů)

- externí advokátní kanceláři (v případě řešení právních záležitostí, v nichž je poskytnutí Osobních údajů nezbytné a pouze v rozsahu, jenž je pro danou záležitost nezbytný)

- osobám poskytujícím Společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby

5. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

6. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu záruční doby a poté po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Společnosti podle platných právních předpisů.

III. NAKLÁDÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Společnost zpracovává Osobní údaje a zajišťuje jejich ochranu v souladu s přijatou vnitřní směrnicí, která je vypracována na základě GDPR a souvisejících předpisů.

2. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má každý subjekt osobních údajů tato práva:

  PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Společnosti

- Subjekt osobních údajů si může kdykoliv požádat o potvrzení Společnosti, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud byly Osobní údaje získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

- Právo získat kopii všech Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

  PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů

- Subjekt osobních údajů může požádat Společnost o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

  PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů

- Společnost musí vymazat Osobní údaje pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, byl odvolán souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování byla vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování zpracování je protiprávní nebo to ukládá zákonná povinnost.

  PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů

- dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud je popírána přesnost Osobních údajů, zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů je vznesen požadavek zpracování pouze omezit, Společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování nebo pokud byla vznesena námitka proti zpracování, Společnost může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem subjektu osobních údajů, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

  PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů,

- právo získat Osobní údaje, které byly poskytnuty Společnosti se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, taktéž Společnost tyto Osobní údaje předá na pokyn subjektu osobních údajů jinému správci.

  PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů

- možnost u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování Osobních údajů, což zapříčiní, že Společnost Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu osobních údajů

3. Veškerá svá práva dle odst. 2 je možno uplatnit u Společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese aniekartarka@seznam.cz

4. Nebudou-l ze strany Společnosti splňovány požadavky na zpracování a ochranu Osobních údajů a/nebo bude docházet k porušování či ohrožování práv subjektu osobních údajů, má tento právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

5. Tyto informace jsou sdělovány všem dotčeným subjektům osobních údajů, jsou k dispozici v sídle Společnosti, na webových stránkách na adrese www.aniekartarka.cz v případě zájmu a žádosti mohou být zaslány prostřednictvím e-mailové komunikace na sdělenou e-mailovou adresu zaslanou na aniekartarka@seznam.cz.