Skupina sebepoznání on-line formou videa, audia, písma 

Pro bytosti na cestě z minulosti do spokojené přítomnosti ! Sebepoznání vede k poznání všech mystérií. 

Každá duše potřebuje světlo a poznání!!! 


Poznávejte vše od základu s probuzeným vědomým průvodcem :-) 

Co vás čeká?

Zasvěcení do nekonečné hloubky všech poznání průběžně - kontinuálně od A do Z na jednom místě

 Bytosti jsou na různé duchovní úrovni . Proto začneme od začátku...ti co již začali cestu, si vědomosti znovu připomenou, začátečníci nebudou mít chaos.

Zasvětím, naučím a budu provázet na cestě k probuzení a duchovní  realizaci formou ucelených článků, videí a živých vysílání na uzavřené skupině FB.

A když je žák připraven, učitel se objeví! :-)

Komunita a učení přináší poznatky, které osvobozují ze stavu nevědomosti. Nevědomost přináší nemoci, utrpení a zmatek!

Přihlásit se můžete kdykoli! 

Skupina začala 4.9.2023 a jsou tam uloženy všechna videa, přednášky a články od počátku. 

Skupina končí 3.9.2024.

Nevyplňujte prosím, objednávkový formulář, pokud v návaznosti s tím  nebudete odesílat i platbu. Děkuji


Rozhodni se a udělej něco cenného pro sebe! 

              Vyplňte závazný objednávkový formulář a současně zaplaťte účast na účet                         193666609/0600, VS telefonní číslo, v pozn. u platby příjmení

Objednávka zavazující k platbě do 2 pracovních dnů. 


Vyplněním formuláře - údajů a zasláním platby za objednaný produkt vyjadřujete souhlas, akceptaci s obchodními podmínkami .

Souhlasem v poli IHNED dáváte výslovný pokyn k tomu, aby byl přístup ke službě poskytnut bezodkladně po zaplacení, max. do 48 hodin. Tím také souhlasíte, že nelze odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v zákonné lhůtě  14 dní od uzavření smlouvy.

Službu nelze převést na jinou osobu v průběhu trvání služby. 

Služba je  on-line - probíhá na platformě FB v uzavřené skupině .

Po zaplacení - připsání platby na účet dostává klient na email odkaz s pokyny do 24 hodin  . 

Potvrzení o platbě nebo reklamaci posílejte teprve cca po 3 dnech, když se neozývám. Buď jste nevyplnili formulář nebo se platba nepřipsala.

Vstup do skupiny bude umožněn co nejdříve po zažádání do skupiny - školy

Zkrácená verze všeobecných obchodních podmínek https://www.aniekartarka.cz/obchodni-podminky/

Duchovní skupina je  služba spočívající ve vedení duchovního rozvoje Klienta .

Smlouva o poskytnutí Služby za sjednanou odměnu mezi Poskytovatelem a Klientem, která se řídí těmito VOP, je uzavřena následovně:

a) Klient vyplní a odešle objednávkový formulář, jenž se nachází na webové stránce www.aniekartarka.cz, a současně

b) Klient uhradí cenu zvolené Služby na bankovní účet Poskytovatele č.ú. 193666609/0600, VS telefonní číslo, v poznámce k platbě Klient uvede příjmení  (aby mohlo dojít ke spárování platby) a současně

c) Poskytovatel zašle akceptaci objednávky, tj. přístupové údaje k zahájení Služby, a to do 48 hod (počítáno v pracovních dnech) od splnění a) a b) .

Kumulativním splněním odeslání objednávky dle písm. a), úhrady Služby dle písm. b) a akceptace dle písm. c) dochází k uzavření smlouvy a Poskytovatel se zavazuje Službu Klientovi poskytnout .

4) Uhrazením ceny za poskytnutí Služby ze strany Klienta se rozumí připsání požadované finanční částky na účet Poskytovatele, č.ú. 193666609/0600.

5) Platnost vyplněného objednávkového formuláře jsou 3 dni. Nebude-li v této lhůtě zaslána platba za Službu na účet Poskytovatele, je formulář stornován (a v případě pozdější platby je potřebné jej vyplnit a odeslat znovu).

6) Poskytovatel není plátcem DPH.

7) Poskytovatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu, tj. nezaslat akceptaci objednávky těm osobám, které v minulosti porušovaly pravidla při poskytování Služeb Poskytovatele či při poskytování jiných služeb Poskytovatele nabízených a realizovaných skrze webové stránky www.aniekartarka.cz. 

Taktéž je vyhrazeno právo neuzavřít smlouvu s osobami, které v minulosti bez udání důvodu odstoupily od smlouvy (coby prevence proti spekulativnímu získávání obsahu autorských děl prezentovaných v rámci déletrvající Služby ). V takovém případě bude o tomto osoba vyrozuměna prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávkovém formuláři a uhrazená cena jí bude bezezbytku vrácena na bankovní účet, z něhož byla odeslána.

Průběh poskytování  Služby Duchovní skupina:

a) K zahájení Služby je zapotřebí uzavření smlouvy postupem stanoveným v předešlém textu.  - tj. Klientovi budou zaslány na e-mailovou adresu zadanou v objednávkovém formuláři pokyny zapojení se do uzavřené facebookové skupiny, kde bude tato Služba poskytována.

b) Na základě zaslaných pokynů Klient zažádá ze svého facebookového profilu o vstup do skupiny vyspecifikované v těchto  pokynech. V případě výslovného pokynu Klienta k zahájení služby před dobou k odstoupení od smlouvy zaškrtnutím pole IHNED v objednávkovém formuláři, bude povolen vstup do facebookové skupiny bez zbytečného odkladu . Nedá-li Klient tento výslovný pokyn, bude mu přístup povolen až po 14 dnech ode dne uzavření smlouvy.

c) Nesplní-li Klient do 14 dnů od uzavření smlouvy pokyny – nezažádá o vstup do 14 dnů  – tedy nebude možné mu povolit přístup do předmětné facebookové skupiny, bude mu zaslán upomínkový e-mail nebo bude kontaktován telefonicky.  

 Nebude-li ani přesto možnost vstoupit využita,  Klient do facebookové skupiny nepřistoupí - tedy o vstup do facebookové skupiny ze strany Klienta není zažádáno, považuje se Služba za využívanou. 

d) Služba je poskytována na období  6 - 12 měsíců. Před uplynutím tohoto období je Klient Poskytovatelem informován prostřednictvím statusu ve skupině o možnosti Službu prodloužit. Nevyužije-li tuto možnost, je mu přístup do facebookové skupiny po uplynutí doby odebrán.

e) V případě nepředvídatelných okolností (vis maior, nemoc osoby poskytující Služby jménem Poskytovatele atp.) si Poskytovatel vyhrazuje právo poskytnutí Služby zrušit či pozastavit. V případě zrušení poskytnutí Služby či její pozastavení na dobu delší než 6 týdnů se Poskytovatel zavazuje Klientovi neprodleně (tj. do 5 pracovních dní) vrátit poměrnou část ceny za tu část Služby, která nebyla poskytnuta, a to bezhotovostně na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena.

Povaha a obsah poskytovaných Služeb

1) Klient bere na vědomí a výslovně uvádí, že souhlasí s tím, že Služby jsou vyjádřením osobních názorů a duchovních postojů osoby poskytující služby jménem Poskytovatele, které mají vést k poradenství a životnímu koučinku a které jsou založeny na ezoterice a spirituálních naukách, duchovnu a nabádání k pokoře a hledání cesty k sobě a k Bohu. 

2) Služby se nikdy nezaměřují na zdravotní diagnostiku (může se jednat pouze o "nápravu" duše z duchovního hlediska) a v žádném případě nenahrazují odbornou lékařskou péči či jakoukoliv obdobnou zdravotnickou péči či metodu! Služby taktéž nenahrazují psychologické, finanční, daňové či právní poradenství. Služby jsou pouhým vodítkem pro duchovnější život.

3) Služba Duchovní skupina je charakterizována jako:

a) Účast na projektu – uzavřené skupině fyzických osob nacházejících se na sociální síti Facebook

b) Klientovi jsou po omezenou dobu (tj. každý vždy max. 30 dnů) zpřístupňovány jednotlivé autorské články,   videa a živá vysílání 1x týdně -  duchovního a spirituálního charakteru  obsahující životní poselství, modlitby, prezentace duchovních zákonů, praktické zkušenosti z dané oblasti.

c) Klient má možnost diskutovat s ostatními klienty i s autorem statusů ohledně všech výše uvedených tématech a tak se interaktivní formou sebevzdělávat v duchovní sféře

d) v rámci skupiny není možné poskytovat individuální konzultace a výklad karet.


Pravidla chování Klienta v uzavřené skupině 

Klient se zavazuje, že bude dodržovat pravidla, tedy zejména:

a) Je zakázáno užívat v diskuzích vulgarismy, urážky prezentovaných názorů autora či třetích osob . Klient bere na vědomí, že se jedná o předávání učení a poselství konkrétní osoby! Má-li jiný názor na duchovní vedení či cestu, může vést o dané věci mírumilovnou debatu, není to však důvod k urážkám, obviňování či jiné dehonestaci kohokoliv jiného ve skupině

b) Je zakázáno porušovat jakékoliv autorská práva – 

c) Je zakázáno v rámci hromadných diskuzí a/nebo skrze kontaktování dalších účastníků požívajících Službu přímo či nepřímo propagovat a/nebo nabízet vlastní služby či zboží nebo si dělat jakoukoliv reklamu (ať již ve sféře duchovna či jakýchkoliv jiných služeb či výrobků).

Poskytovatel má právo bez nároku na vrácení ceny za Službu ukončit poskytování Služby Klientovi, který opakovaně porušuje závazky dle písm. a), nebo poruší zákaz dle písm. b) či c) odst. 1 tohoto článku VOP.

Práva vyplývající z duševního vlastnictví

1) Klient uzavřením smlouvy a souhlasem s těmito VOP potvrzuje a činí nesporným, že veškeré textové či audiovizuální materiály, ke kterým obdrží při poskytování Služby přístup, jsou výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti fyzické osoby a splňují tak znaky autorského díla.

2) Autorem všech autorských děl dle odst. 1 tohoto článku je Jana Vorlíčková vystupující pod pseudonymem Anie kartářka (přičemž toto slovní spojení je chráněno ochrannou známkou) a Poskytovatel je výhradním nositelem licence k těmto dílům.

3) Klientovi je uzavřením smlouvy poskytnuto pouze právo se s autorským dílem seznámit (tj. přečíst si ho popřípadě shlédnout audiovizuální dílo), jakékoliv jiné užití se přísně zakazuje, zejména pak není dovoleno:

a) Dílo či jakoukoliv jeho část kopírovat a šířit, a to slovem, písmem, audio či audiovizuálním živým přenosem, audio či audiovizuálním záznamem, a to jak osobně, tak ve veřejných či neveřejných sdělovacích prostředcích

b) Do díla jakkoliv zasahovat, činit z něj výňatky, do díla cokoliv doplňovat, kompilovat či jej jinak měnit, zakomponovat dílo do díla jiného

c) Vydávat se za autora díla či jeho výňatku či pozměněné podoby

d) Jakkoliv jinak dílo užít bez předchozí písemně udělené licence/podlicence autora či Poskytovatele

4) Poskytovatel důrazně upozorňuje, že v případě porušení autorských práv je oprávněn vůči dané osobě použít veškeré prostředky civilního práva (žaloba na uplatnění práv z duševního vlastnictví) i trestního práva (trestní oznámení na důvodné podezření ze spáchání trestného činu porušení autorského práva)