Osobní rozvoj

Osobní rozvoj

Skupina sebepoznání on-line - videa, audia, články

Chceš být lepší verzí sama sebe? Vždy je co se ještě učit a poznávat :-)

Co konkrétně bude obsahem naší skupiny?

- zlepšení  sebepojetí - tedy práce na sebevědomí, sebedůvěře, sebelásce, atd.

- zlepšení komunikačních dovedností, bez kterých se neobejde žádný vztah, ani vztah k sobě

- semináře o psychickém i tělesném zdraví

- semináře o vztazích, profesi, financích , apod.

Jako letitá lektorka  duchovních a seberozvojových seminářů , facilitátor konstelací a terapeut ti skutečně mohu pomoci na cestě k lepšímu životu.

Provázení se realizuje na uzavřené skupině FB.


Vyplňte závazný objednávkový formulář a současně zaplaťte účast na účet 193666609/0600, VS telefonní číslo, v pozn. u platby příjmení

Nevyplňujte prosím, objednávkový formulář, pokud v návaznosti s tím nebudete odesílat i platbu. Děkuji

Objednávka zavazující k platbě do 2 pracovních dnů. 

* Souhlasem v poli IHNED dáváte výslovný pokyn k tomu, aby byl přístup ke službě poskytnut bezodkladně po zaplacení, max. do 48 hodin. Tím také souhlasíte, že nelze odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v zákonné lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.

Službu nelze převést na jinou osobu v průběhu trvání služby. 

Zkrácená verze všeobecných obchodních podmínek : https://www.aniekartarka.cz/obchodni-podminky/

Skupina je služba spočívající ve vedení osobního rozvoje Klienta .

Smlouva o poskytnutí Služby za sjednanou odměnu mezi Poskytovatelem a Klientem, která se řídí těmito VOP, je uzavřena následovně:

a) Klient vyplní a odešle objednávkový formulář, jenž se nachází na webové stránce www.aniekartarka.cz, a současně

b) Klient uhradí cenu zvolené Služby na bankovní účet Poskytovatele č.ú. 193666609/0600, VS telefonní číslo, v poznámce k platbě Klient uvede příjmení (aby mohlo dojít ke spárování platby) a současně

c) Poskytovatel zašle akceptaci objednávky, tj. přístupové údaje k zahájení Služby, a to do 48 hod (počítáno v pracovních dnech) od splnění a) a b) .

Kumulativním splněním odeslání objednávky dle písm. a), úhrady Služby dle písm. b) a akceptace dle písm. c) dochází k uzavření smlouvy a Poskytovatel se zavazuje Službu Klientovi poskytnout .

4) Uhrazením ceny za poskytnutí Služby ze strany Klienta se rozumí připsání požadované finanční částky na účet Poskytovatele, č.ú. 193666609/0600.

5) Platnost vyplněného objednávkového formuláře jsou 3 dni. Nebude-li v této lhůtě zaslána platba za Službu na účet Poskytovatele, je formulář stornován (a v případě pozdější platby je potřebné jej vyplnit a odeslat znovu).

6) Poskytovatel není plátcem DPH.

7) Poskytovatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu, tj. nezaslat akceptaci objednávky těm osobám, které v minulosti porušovaly pravidla při poskytování Služeb Poskytovatele či při poskytování jiných služeb Poskytovatele nabízených a realizovaných skrze webové stránky www.aniekartarka.cz.

Taktéž je vyhrazeno právo neuzavřít smlouvu s osobami, které v minulosti bez udání důvodu odstoupily od smlouvy (coby prevence proti spekulativnímu získávání obsahu autorských děl prezentovaných v rámci déletrvající Služby ). V takovém případě bude o tomto osoba vyrozuměna prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávkovém formuláři a uhrazená cena jí bude bezezbytku vrácena na bankovní účet, z něhož byla odeslána.

Průběh poskytování Služby :

a) K zahájení Služby je zapotřebí uzavření smlouvy postupem stanoveným v předešlém textu. - tj. Klientovi budou zaslány na e-mailovou adresu zadanou v objednávkovém formuláři pokyny zapojení se do uzavřené facebookové skupiny, kde bude tato Služba poskytována.

b) Na základě zaslaných pokynů Klient zažádá ze svého facebookového profilu o vstup do skupiny vyspecifikované v těchto pokynech. V případě výslovného pokynu Klienta k zahájení služby před dobou k odstoupení od smlouvy zaškrtnutím pole IHNED v objednávkovém formuláři, bude povolen vstup do facebookové skupiny bez zbytečného odkladu . Nedá-li Klient tento výslovný pokyn, bude mu přístup povolen až po 14 dnech ode dne uzavření smlouvy.

c) Nesplní-li Klient do 14 dnů od uzavření smlouvy pokyny – nezažádá o vstup do 14 dnů – tedy nebude možné mu povolit přístup do předmětné facebookové skupiny, bude mu zaslán upomínkový e-mail nebo bude kontaktován telefonicky.

Nebude-li ani přesto možnost vstoupit využita, Klient do facebookové skupiny nepřistoupí - tedy o vstup do facebookové skupiny ze strany Klienta není zažádáno, považuje se Služba za využívanou.

d) Služba je poskytována na období 6 měsíců. Před uplynutím tohoto období je Klient Poskytovatelem informován prostřednictvím statusu ve skupině o možnosti Službu prodloužit. Nevyužije-li tuto možnost, je mu přístup do facebookové skupiny po uplynutí doby odebrán.

e) V případě nepředvídatelných okolností (vis maior, nemoc osoby poskytující Služby jménem Poskytovatele atp.) si Poskytovatel vyhrazuje právo poskytnutí Služby zrušit či pozastavit. V případě zrušení poskytnutí Služby či její pozastavení na dobu delší než 6 týdnů se Poskytovatel zavazuje Klientovi neprodleně (tj. do 5 pracovních dní) vrátit poměrnou část ceny za tu část Služby, která nebyla poskytnuta, a to bezhotovostně na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena.

Povaha a obsah poskytovaných Služeb

1) Klient bere na vědomí a výslovně uvádí, že souhlasí s tím, že Služby jsou vyjádřením osobních názorů a duchovních postojů osoby poskytující služby jménem Poskytovatele, které mají vést k poradenství a životnímu koučinku .

2) Služby se nikdy nezaměřují na zdravotní diagnostiku (může se jednat pouze o "nápravu" duše z duchovního hlediska) a v žádném případě nenahrazují odbornou lékařskou péči či jakoukoliv obdobnou zdravotnickou péči či metodu! Služby taktéž nenahrazují psychologické, finanční, daňové či právní poradenství. Služby jsou pouhým vodítkem pro lepší život.

3) Služba je charakterizována jako:

a) Účast na projektu – uzavřené skupině fyzických osob nacházejících se na sociální síti Facebook

b) Klientovi jsou zpřístupňovány jednotlivé autorské články, videa a živá vysílání seberozvojového  charakteru obsahující životní poselství, praktické zkušenosti z dané oblasti.

c) Klient má možnost diskutovat s ostatními klienty i s autorem statusů ohledně všech výše uvedených tématech a tak se interaktivní formou sebevzdělávat.

d) v rámci skupiny není možné poskytovat individuální konzultace .